Main Menu

અમરેલી જિલ્લામાં વિજતાંડવ : દસ જગ્‍યાએ ત્રાટકી,એકનું મોત

ફઘઢ્ર,ન્‍ નલ્લષ્ટખઘખાૃ ઉખઢન્‍ ફય્‍્ર જીૃાૃજીખવખવ ્‌ખ,ૃજીખઘખાૃ વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખ0વખય્‍ન્‍ શત 38ય્‍ખ છય્‍ન્‍ ણ્રઁ ઢુંઢીયા પીપળીયામાં બે વ્‍યકિતઓ ઉપર વીજળી પડતા એકનું મોત થયું છે.ઉખઢન્‍ઘખાૃ વય્‍ નવઈખેંય્‍ખ 3ખતય્‍ખ ેંસ્‍0ખૅય્‍ %ખઢ વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખ0ૈંખ છખશ ઇખ,ૃ વઢતખશ્ર ફખેં ,ખેંન્‍ ભ્‌ન્‍ઁ લ્લ્રય્‍ખ જીખઢ6્ર શસ્‍0ઉખઘ ઘઇન્‍ ેં. ભ્‌ન્‍ઁ
ફઘઢ્ર,ન્‍ નલ્લષ્ટખઘખાૃ તસ્‍ઘવખઢ્ર તાૃલ્લય્‍ તઘૈં્ર ફ્રજીખફ્રજી વખ્‌ખવઢ6ઘખાૃ ર્ં્રર્ઢંખઢ રૂૈંખ છખશ ેંખલ્લવન્‍લ્લ તખરૂ્ર ઉસ્‍ઉઘખઢ વઢતખશ ્‌ઋ8ન્‍ %ખ0ૈંસ્‍ ભ્‌સ્‍ઁ વન્‍લ્લ/ન્‍ય્‍ખ ઇઘજીખઢખ ફય્‍્ર જીખય્‍ ર્ંખ0ન્‍ ય્‍ખમ્‍્ર ્‌્રવન્‍ ેંલ્લધય્‍ખફસ્‍ય્‍ખ જીખઢ6્ર ,સ્‍જીસ્‍ઘખાૃ ેંઈઢખ8ય્‍ન્‍ ,ખેં6ન્‍ ર્ં્ર,ખા ભ્‌ન્‍ઁ શઢનઘૈંખય્‍ નલ્લષ્ટખઘખાૃ શત થરૂ/્ર વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખ0વખય્‍ખ ફભ્રવખ,સ્‍ ઘ/ન્‍ ઢઘ્‍ખ ણ્રઁ
લ્લ્રઘખાૃ કુંકાવાવ તાલુકાના ઢુંઢીયા પીપળીયા ગામે બે વ્‍યકિતઓ ઉપર વીજળી પડતા એકનું મોત થયું છે. દિનેશભાઇ માવજીભાઇ ચુડાસમા (ઉ.વ.35) અને પાર્થ પરેશભાઇ સાવલીયા (ઉ.વ.19) આજે સાંજે પોતાના ખેતરમાં ઓપનેરનું કામ કરતા હતા ત્‍યારે એકાએક ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો જેનાથી બચવા માટે બન્‍ને ફરજામા ચાલ્‍યા ગયા હતા ત્‍યારે એકાએક ફરજા ઉપર વીજળી પડતા દિનેશભાઇનું ઘટના સ્‍થળેજ મોત થયું હતુ જયારે પાર્થ દુર ફેંકાઇ ગયો હતો તે શરીરે ગંભીર રીતે દાજી જતાસારવાર માટે વડીયાની સરકારી હોસ્‍પીટલમાં ખસેડાયો હતો.
ઉખઢન્‍ મ્‍ખ્‌્ર વય્‍ નવઈખેંય્‍ખ 3ખતય્‍ખ ેંસ્‍શખૅય્‍ઘખાૃ ફણ્‌ય્‍ન્‍ નથરૂન્‌ઘખાૃ %ખભૃફસ્‍ ઘખ8્ર 3ખતય્‍સ્‍ લ્લઅરૂસ્‍ ફય્‍ખઘ્‌ ઢખમ્‍વખઘખાૃ ફખલૈંસ્‍ ભ્‌સ્‍ઁ લ્લ્રય્‍ખ %ખઢ વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખુ્‌ખ તૃજીખ 3ખતય્‍ખ ેંસ્‍શખશ્વય્‍ઘખાૃ ફખેં ઈઈઋજીન્‍ શ્વ9ન્‍ ભ્‌ન્‍ઁ ઇખ,ૃ વઢતખશ્ર ઉૃઘખ0ખય્‍ખ ેંસ્‍8્રેંસ્‍8ખ શ્વ9ૈંખ ભ્‌ખઁ ૌંખઢ છખશ ફખેંય્‍્ર જીખછઋઘખાૃ ,્રવખ ઘખ8્ર ઉખઢન્‍ ઘખઘ,્‌શખઢ જીઇ્રઢન્‍ જ્જખઢખ ર્ંખૈંઢ ર્ંખૈં8ઢ શસ્‍0ખવવખઘખાૃ ફખલૈંૃાૃ ભ્‌ૃાૃઁ વય્‍ નવઈખેંય્‍ખ ફનઉજીખઢન્‍ફસ્‍ %ખ6 38ય્‍ખ થરૂ/્ર %ખભસ્‍ઇન્‍ ેૈંંખ ભ્‌ખઁ ફખેંય્‍ખ જીખઢ6્ર ઘસ્‍8ન્‍ તાૃમૈંખઘખાૃ 3ખતઇખઢખય્‍સ્‍ લ્લઅરૂસ્‍ છ/ન્‍ લ્લ્‌ખ ય્‍ૃજીતખય્‍ન્‍ રૂૈંખય્‍ન્‍ તાૃઈખવય્‍ખ ણ્રઁ
છન્‍લ્લન્‍ ્‌ર્ઢં ઉખઢન્‍ ્‌ખ,ૃજીખય્‍ખ મ્‍ન્‍તઢન્‍ ેંખઘ્ર ઘૃજી્રઠઈખા ઠાૃઈૃઈખાય્‍ખ 3ઢ %ખઢ વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખ0્‌ખ 3ઢઘખાૃ ઢભ્ર,ખ વન્‍લ્લ ૅ%ખજીઢ6સ્‍ છ/ન્‍ ેૈંંખ ભ્‌ખઁ 8ન્‍વન્‍ ઇખ,ૃ ભ્‌ૃાૃ ્‌્રઘખાૃ વ્‍્રઢશખઢ ઉ0ખજીસ્‍ રૂૈંસ્‍ ભ્‌સ્‍ઁ છ;છ ઉશખજીખઈ્રઢ ર્ંઋ8ન્‍ ેૈંંખ ભ્‌ખઁ 3ઢય્‍ૃાૃ વૈંઢનૃેં %ખ6 છ/ન્‍ ેૈંંૃાૃ ભ્‌ૃાૃઁ વ્‍્ર જી્ર તડ્ઢઈખેૈં્ર %ખનઢવખઢલ્લય્‍સ્‍ય્‍્ર જીસ ાવ્‍ %ખભસ્‍ઇન્‍ ય્‍રૂન્‍ઁ વન્‍લ્લ/ન્‍ય્‍સ્‍ ફવખલ્લ ફ્ર8,સ્‍ 5઼ઇાૃ0 ભ્‌સ્‍ જી્ર %ખનઢવખઢ્ર ચ,ખથ8 રૂૈંસ્‍ ભસ્‍ૈં ્‌્રવસ્‍ ફભ્રતખત જીૈંસ્‍ધ ભ્‌સ્‍ ફય્‍્ર જીખય્‍ઘખાૃ છભ્રઢખઠ તખરૂ્ર તઋાુખ ફવખલ્લ ઠઢૃ રૂ. ેૈંંસ્‍ ભ્‌સ્‍ઁ લ્લ્રરૂન્‍ %ખનઢવખઢલ્લય્‍સ્‍ઘખાૃ ેંઈઢખ8ય્‍ન્‍ ,ખેં6ન્‍ ર્ં્ર,ખા ભ્‌ન્‍ઁ
જીૃાૃજીખવખવ ્‌ખ,ૃજીખય્‍ખ 3ય્‍ટૈંખઘય્‍ેંઢઘખાૃ ા,્રજી8ન્‍જી 8=ખાૃર્તંસ્‍ઘધઢ %ખઢ વન્‍લ્લ/ન્‍ %ખ0્‌ખ ફખમ્‍ખ ેંખઘઘખાૃ ફાૃઉજીખઢ લૈંખ%ખન્‍ ેૈંંસ્‍ ભ્‌સ્‍ ફય્‍્રફખમ્‍ન્‍ ઢખ્‌ ,સ્‍જીસ્‍ફ્ર ફાૃઉખઢ્ર નવ્‌ખવવન્‍ %ખ0્ર ્‌્રવન્‍ નથરૂન્‌ય્‍ૃાૃ નય્‍ઘખધ6 રૂૈંૃાૃ ણ્રઁ
ધારી તાલુકાના ગોવિંદપુર ગામે વીજળી પડવાના કારણે બે ભેસોના મોત થયા હતા. ધારી તાલુકાના માળીલાથી ચાડીયા ગામે જવાના રસ્‍તે રસીકભાઇ ભંડેરીનો ભાગીયો ચાડીયા ગામે ગાડુ લઇને જતો હતો ત્‍યારે ગાડા ઉપર વીગળી પડતા એક બળદનું મોત થયુ હતુ તથા અન્‍ય એક બળદ અને ચાલકને સામાન્‍ય પ્રકારની ઇજા પહોંચી હતી.
અમરેલી શહેરમાં બે સ્‍થળે વીજળી પડવાની ઘટના બની છે જેમા નાગનાથ મંદીર નજીક એકસીસ બેંકની અગાસી ઉપર વીજળી ત્રાટકી હતી. ચક્કરગઢ રોડ ઉપર બીએસએનએલના ટાવર ઉપર વીજળી પડતા નેટવર્ક ઠપ્‍પ થઇ ગયું હતું.
બગસરાના ચારણ પીપળી ગામમાં અગાસી ઉપર ગોઠવેલી સોલાર સીસ્‍ટમમાં વીજળી પડી હતી.
ધારીના નવી વસાહતમાં ઇલેકટ્રીક વાયર ઉપર વીજળી પડતા લાઇટ ગુમ થઇ ગઇ હતી અને પીજીવીસીએલની દોડી ગઇ હતી.