લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જૂનાગઢમાં જાહેરસભાને સંબોધી હતી

લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જૂનાગઢમાં જાહેરસભાને સંબોધી હતી

મોદીજીએ ગુજરાત અને દેશને મજબૂત શાસન હેઠળ સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત બનાવીને ભારતને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાની અપીલ કરી હતી.