અમરેલી લોકસભા બેઠક ઉપર ભાજપ 1,41,000 મત થી આગળ

અમરેલી લોકસભા બેઠક ઉપર ભાજપ 1,41,000 મત થી આગળ

અમરેલી લોકસભા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર ભરતભાઈ સુતરીયા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જેનીબેન ઠુંમર કરતા 1,41,000 મતે આગળ છે