શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા અને લીડ ત્રણ લાખ ઉપર પહોંચી

શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલા અને લીડ ત્રણ લાખ ઉપર પહોંચી

રાજકોટ બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી પરસોતમ રૂપાલા ની લીડ ત્રણ લાખ ઉપર પહોંચી છે.