પાંચમાં રાઉન્ડના અંતે અમરેલી બેઠક ઉપર ભાજપના ભરતભાઈ સુતરીયા 64,000 મતે આગળ

પાંચમાં રાઉન્ડના અંતે અમરેલી બેઠક ઉપર ભાજપના ભરતભાઈ સુતરીયા 64,000 મતે આગળ

પાંચમાં રાઉન્ડના અંતે અમરેલી લોકસભા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર ભરતભાઈ સુતરીયા ને ₹1,34, 29 મત મળ્યા છે જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જેનીબેન ઠુંમરને 69999 મત મળ્યા છે