અમરેલી બેઠકમાં ભાજપની લીડ 192000 મત એ પહોંચી

અમરેલી બેઠકમાં ભાજપની લીડ 192000 મત એ પહોંચી

અમરેલી બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવાર ભરતભાઈ સુતરીયા અને લીડ 1,92000 મત એ પહોંચી ગઈ છે.